ŠESŤCESTNÝ VENTIL

ČERPADLO
6. mája 2019
CHEMICKÉ OŠETROVANIE
6. mája 2019

Šesťcestný ventil

Súčasťou filtrácie je šesťcestný ventil. Slúži na uľahčenie manipulácie s filtráciou a zvyšuje možnosti použitia filtrácie aj na rôzne iné operácie.

Funkcie šesťcestného ventilu:

A. FILTER (filtrácia, vysávanie) - základná poloha slúžiaca na filtrovanie a vysávanie bazénovej vody

Pri vypnutom čerpadle nastavte ovládací ventil do polohy FILTRÁCIA. Zapnite čerpadlo. Počas prevádzky občas skontrolujte tlak, ktorý ukazuje manometer, aby ste mali predstavu o stave zanesenia filtra nečistotami. Keď tlak dosiahne hodnotu 1,3 kp/cm2 - 18,5 PSI, použite funkciu PREPIERANIE.


B. BACKWASH (prepieranie) - pre spätné prúdenie kvapaliny, slúžiace na prečistenie pieskovej náplne

V každej pieskovej náplni sa pri filtrácií vytvorí veľký počet priestupových ciest, ktoré zadržujú nečistoty obsiahnuté vo vode. Zachytávaním nečistôt sa počet priestupových ciest neustále zmenšuje a dochádza k zvyšovaniu tlaku vo filtri. Pri dosiahnutí tlaku 1,3 kp/cm2 - 18,5 PSI už filtračný piesok nedokáže zachytiť viac nečistôt, preto je potrebné previesť PREPIERANIE.

Postup je nasledovný:

1. Ovládací ventil prepnite pri vypnutom čerpadle do polohy PREPIERANIE

2. Pri plne otvorených ventiloch na saní i na výtlaku zapnite čerpadlo na cca. 2 minúty


C. RECIRCULATION (recirkulácia) - recirkulácia kvapaliny mimo filtra. Môžu byť napojené iné zariadenia využívajúce prúd vody.

Pri tejto polohe ovládacieho ventilu sa voda vracia cez čerpadlo späť do bazénu, pričom neprechádza filtrom. Používa sa napr. pre ohrev vody tepelným výmenníkom, pričom voda sa nefiltruje.


D. WASTE (odpad, vypúštanie) - pre podtlakové vypustenie za účelom zníženia hladiny vody v bazéne resp. vypustenie bazénu

V prípade, že Váš bazén nemá výpusť napojenú priamo na kanalizáciu, je možné previesť vypustenie bazénu cez čerpadlo. Pre túto operáciu je potrebné prepnúť ovládací ventil do polohy ODPAD. Aby čerpadlo správne fugovalo, je nutné overiť, či zachytávač hrubých nečistôt čerpadla a sacie potrubie je naplnené vodou.


E. RINSE (usadzovanie) - usadenie pieskovej náplne pred začatím čistenia hneď po spätnom prepratí

Keby ste previedli PREPIERANIE filtru a hneď spustili FILTRÁCIU, v prvých sekundách by do bazénu pritekala zakalená voda obsahujúca drobné nečistoty, ktoré sa pri preplachu nestihli odplaviť do odpadu. Aby sme tomuto javu zabránili, používa sa USADZOVANIE. Prevediete ho nasledovne:

1. Ihneď po PREPIERANÍ nastavte ovl. ventil do polohy USADZOVANIE

2. Na 1 minútu zapnite čerpadlo

3. Vypnite čerpadlo a ovl. ventil prepnite do polohy FILTRÁCIA


F. CLOSED (zatvorené) - uzavreté všetky prítoky a výtoky po predchádzajúcom zastavení čerpadla

Táto poloha sa používa pri čistení zachytávača hrubých nečistôt čerpadla, pri oprave alebo údržbe čerpadla a pod. Pri tejto polohe nikdy nezapíname čerpadlo.